Obchodné podmienky

www.svadobniny.skwww.majlo.sk je internetový obchod bez kamennej predajne.

 

Registrácia užívateľov

Užívateľ, ktorý sa rozhodne zaregistrovať na našej stránke www.svadobniny.skwww.majlo.sk je povinný uviesť pravdivé a úplné informácie t.j. meno/priezvisko, úplnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade nesplnenia týchto podmienok bude užívateľ kontaktovaný prostredníctvom e-mailu a vyzvaný na upravenie svojich osobných údajov. Ak táto podmienka nebude splnená do 24 hodín, budeme nútení pristúpiť k zmazaniu Vášho užívateľského konta.

 

Vymedzenie pojmov

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobniny.sk / www.majlo.sk

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.svadobniny.sk / www.majlo.sk

Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.svadobniny.sk / www.majlo.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávky prijímame prostredníctvom nákupného košíka e-shop na www.svadobniny.sk / www.majlo.sk alebo prostredníctvom emailu  svadobniny@gmail.com

Každá objednávka musí obsahovať celé meno odosielateľa, poštovú adresu, telefonický kontakt, počet kusov, farbu pripadne veľkosť. Na základe tejto informácie budeme považovať Vašu objednávku za záväznú.

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Pri neuhradení faktúry a nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň z omeškania.

Objednaný tovar Vám zašleme poštou na Vami uvedenú adresu - cena poštovného je účtovaná na základe platného cenníka SP.

Dodacia doba je 14 pracovných dní (v čase hlavnej svadobnej sezóny - od apríla do septembra, sa táto doba môže predĺžiť na 3-4 týždne). V prípade dovolenky a pod. treba pripočítať čas, ktorý v dostatočnom predstihu zverejníme na webstránke.


Ceny

Pri každom tovare, je uvedená jeho predajná cena. Týmto si vyhradzujeme právo aktualizovať tieto ceny podľa pohybu cien výrobcu, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

Nie sme platcami DPH.

Ceny nezahŕňajú poštovné a balné, poprípade poistenie.

 

Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať na dobierku.

 

Storno podmienky

Každá objednávka prijatá on-line alebo e-mailom je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na  svadobniny@gmail.com  do 24 hodín.

 

Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Pri nevyužití  možnosti a nespísania reklamácie na pošte (porušenie balíku ako aj tovaru) nebude reklamácia braná na zreteľ. Tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený v poistenej obálke, prípadne poistenom balíku! Náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Sumu za náklady spojené s doručením nevraciame!

Tovar robený priamo pre Vás na zákazku - t.j. tlačoviny, tovar s Vašimi iniciálami, gravírovaný tovar, tovar s Vami vybranou potlačou, ŠPZ s Vašimi menami a podobne, nie je možné vrátiť ani vymeniť.

Reklamácie

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Ostatné podmienky obchodného vzťahu sa riadia podľa platných predpisov SR.

Predmetom reklamácie nemôže byť nesplnenie požiadaviek, ktoré odporujú obchodným podmienkam.

Rovnako predmetom reklamácie nemôžu byť chyby na tlačovinách, ktoré sme nezavinili my - napr. dodaný a odsúhlasený chybný text (texty po gramatickej stránke nekontrolujeme!!!), poškodenie vlastným zavinením a pod. 

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.svadobniny.sk / www.majlo.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


Pravidlá spracovania osobných údajov

www.majlo.sk/spracovanie-osobnych-udajov

 

Súťaže

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu nepeňažnej výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá súťaže , dátum uskutočnenia súťaže, počet výhercov a náhradníkov ako aj druhy cien, ktoré budú predmetom súťaže


Prevádzkovateľ

Mária Bartoková
Odbojárska 8884/36
917 02 Trnava
IČO: 51825261
DIČ: 1072327432


Aktualizované 1.4.2021